Forum Bioderko Strona Główna


 
   
 
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Prawo pracy
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 30 Cze, 2009   Prawo pracy

Jakie są zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych?
Czy znamy definicję osoby niepełnosprawnej?

Osobą niepełnosprawną jest człowiek m.in. całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy. Przez wiele lat w polskim prawie emerytalno-rentowym funkcjonowało pojęcie „inwalidztwa”. Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) przejęła go z Dekretu z 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, wprowadzającym w powojennej Polsce nowy system rentowy.
Trzy grupy inwalidzkie

Ustawa z 1982 r. przewidywała trzy grupy inwalidztwa:

- do I grupy zaliczano osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, co w praktyce oznaczało konieczność korzystania przez nie ze stałej pomocy innej osoby,

- do II grupy zaliczano osoby całkowicie niezdolne do pracy,

- do III grupy zaliczano osoby częściowo niezdolne do pracy.

Obecnie nowa ustawa emerytalno-rentowa, czyli ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zastąpiła pojęcie „inwalidztwa” nowym określeniem: „niezdolność do pracy”. Mimo to wiele osób wciąż ma ważne orzeczenia dawnych komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, przesądzające o inwalidztwie I, II lub III grupy.

Zgodnie z nową ustawą emerytalno-rentową (od 1 stycznia 1999 r.) niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która zdolność do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji, utraciła w stopniu znacznym.

Trwałą niezdolność do pracy orzeka się natomiast, jeśli badana osoba nie ma szans na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli taka szansa istnieje, to ustala się okresową niezdolność do pracy. Od 1 stycznia 2005 r. niezdolność do pracy orzekana jest tylko okresowo.

Oprócz tych ustaleń występuje też pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji, czyli konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Ustalono, że osoby zaliczone na podstawie wcześniejszych przepisów do:

- I grupy inwalidzkiej, obecnie uważa się za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

- II grupy inwalidzkiej, obecnie uważa się za całkowicie niezdolne do pracy,

- III grupy inwalidzkiej, uważa się za częściowo niezdolne do pracy.
Trzy stopnie niepełnosprawności

Następną kategoryzację osób niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zapisano w niej trzy stopnie niepełnosprawności. Zgodnie z ustawą:

- znaczny stopień niepełnosprawności przyznaje się osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej; osobie wymagającej w celu odgrywania ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (chodzi o takie naruszenie sprawności organizmu, które uniemożliwia zaspokojenie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, czyli samoobsługę, poruszanie się i komunikację);

- umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznaje się osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu odgrywania ról społecznych;
- lekki stopień niepełnosprawności przyznaje się osobie o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w odgrywaniu ról społecznych. Brak zdolności można kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Uwaga: Przyznanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Należy podkreślić, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy odpowiada umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności. Orzeczenie zaś o częściowej niezdolności do pracy odpowiada lekkiemu stopniowi niepełnosprawności.
Ograniczenia w podejmowaniu pracy

Mimo że przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ograniczają możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych, to istnieją pewne ograniczenia, np.: informacja o podjęciu zatrudnienia przez osobę niezdolną do jej wykonywania może mieć wpływ na decyzję lekarza orzecznika ZUS lub innego organu orzekającego, w sytuacji gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie okresu niezdolności do pracy lub orzeczenie niepełnosprawności.

Każda sprawa tego typu powinna być rozpatrywana indywidualnie i niekoniecznie może przybrać niekorzystny obrót dla zainteresowanego. Z pewnością np. podjęcie pracy w zawodzie przez kierowcę, który został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy ze względu na wzrok, nie zyska aprobaty organów orzekających. Warto wiedzieć, że osoby pobierające emeryturę lub rentę mają ograniczenia w uzyskaniu dochodów z działalności zarobkowej, a w niektórych przypadkach uzyskiwanie takich dochodów może spowodować zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych. Ponadto zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich pracodawcy powinni respektować zalecenia lekarza w sprawie zakazu lub ograniczenia wykonywania pracy. Postępowanie wbrew tym zaleceniom może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, a wyjątkowo również negatywne skutki dla pracodawcy.
Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zawiera uregulowania szczególne w stosunku do zawartych w kodeksie pracy postanowień, dotyczących czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień z pracy.
Czas pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zależy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Przy lekkim stopniu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazany wymiar czasu pracy musi być stosowany od następnego dnia po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:

- w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu

- w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut jest wliczany do czasu pracy.

Uwaga: Dodatkowa przerwa 15 minut + 15 minut przerwy, wynikające z art. 129 poz. 10 Kodeksu pracy = 30 minut przerwy w pracy.

Stosowanie krótszych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, które odpowiadają zaszeregowaniu wykonywanej pracy, po przejściu na zmienione normy czasu pracy (po orzeczeniu stopnia niepełnosprawności) ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
Dodatkowy urlop

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie będzie przysługiwał, gdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. urlopy dla nauczycieli) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. urlopy dla sędziów). Gdy wymiar takiego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast niego pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze wskazanym w ustawie, czyli 10 dni roboczych. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Płatne zwolnienia z pracy

Pracownicy z orzeczonym znacznym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia, które oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy:

- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy (np. ze względu na godziny funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej),

- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz do roku.

Uwaga: łączny wymiar urlopu dodatkowego (czyli 10 dni) i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie mogą przekroczyć 21 dni roboczych. Zwolnienie udzielane jest na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym musi być określony rodzaj i czas trwania turnusu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest dokument potwierdzający pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Podstawa prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz. U. Nr 100, poz. 929).
Limit zatrudnienia

Aby zwiększyć udział osób niepełnosprawnych na rynku pracy, pracodawcy zostali zobligowani do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Obowiązek taki mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (z wyjątkiem placówek dyplomatycznych).

Uwaga: do ustalonej liczby 25 pracowników nie wlicza się (jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne) osób zatrudnionych:

- na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

- przebywających na urlopach wychowawczych,

- odbywających zasadniczą służbę wojskową,

- uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,

- pobierających świadczenia rehabilitacyjne,

- przebywających na urlopach bezpłatnych.
Obowiązkowy wskaźnik zatrudnienia

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 25 osób powinni zatrudniać 6% osób niepełnosprawnych. Za każdy nieobsadzony przez osobę niepełnosprawną etat pracodawca płaci 40,65% przeciętnego wynagrodzenia.

Przykład: zakład pracy ma 100 pracowników, więc pracodawca powinien zatrudniać 6% niepełnosprawnych, czyli 6 osób. Nie zatrudniając żadnej osoby niepełnosprawnej, zapłaci 40,65% przeciętnego wynagrodzenia x 6 osób – miesięcznie. Wpłaty te pracodawcy odprowadzają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Mimo iż wpłaty są dość dużym obciążeniem finansowym, wielu pracodawców wybiera je, zamiast zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Z wpłat na fundusz celowy PFRON zwolnione są:

- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,

- pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji,

- pracodawcy prowadzący zakłady pracy, w których ogłoszono upadłość.
Obniżony wskaźnik

Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ustalono dla:

- państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych, zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomniki historii – wskaźnik wynosił 3% (w roku 2005), 4% (w roku 2006), a obecnie 5% (w roku 2007) i 6% (w roku 2008 oraz w latach następnych),

- dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 1% (w latach 2001-2004) i 2% (w roku 2005 i w latach następnych). Wskaźnik oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się we wspomnianych placówkach,

- dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Czy dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni, który przysługuje osobie niepełnosprawnej, przechodzi na następny rok, jeśli nie został wykorzystany w danym roku?


Tak. Niewykorzystany urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego, podobnie jak zwykły urlop, przechodzi na rok następny.

Jak wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Każdego urlopu wypoczynkowego (a więc także dodatkowego) udzielasz pracownikowi w roku, w którym nabył on do niego prawo – w terminie wyznaczonym w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (gdy Twoja firma nie ustala planu urlopów). Urlopu, który nie został wykorzystany zgodnie z tymi zasadami, musisz udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do 31 marca.
 
     
Audrey 
Ta z ava to ja!:)

Popularus Bioderkus
Status: Osteo. Ganza x 1
Wiek: 29
Dołączyła: 23 Cze 2009
Posty: 51
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

mam pytanie - bo już sama nie wiem - czy jak mam orzeczony lekki stopeń niepełnosprawności i jestem zatrudniona na umowę o pracę, to czy pracodawca jest zwolniony z jakichś opłat? jak to wtedy jest ze stawką godzinową netto i brutto?

będę bardzo wdzięczna za odpowiedź :pada:
 
     
reniaa 
Mikrus BioderkusStatus: Osteo. Ganza x 2
Wiek: 39
Dołączyła: 27 Wrz 2009
Posty: 20
Skąd: Piernikowo
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

Przy lekkim się z niczego nie zwalniają i stawka godzinowa też zwykła. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale nie wiem, jak to może być w wypadku np. zakładów pracy chronionej
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

Ja 3 lata pracowałam z lekkim stopniem niepełnosprawności w zakładzie pracy chronionej i muszę przyznać że stawkę miałam identyczną jak zdrowi i żadnych przywilejów z tego tytułu nie miałam. Nic nie zyskiwałam, ani nie traciłam.
Jeżeli zakład ma status pracy chronionej to ma z tytułu zatrudniania takich osób zysk.
 
     
AgaW 

Galaktikus Bioderkus
Status: Osteo. Ganza x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 07 Cze 2009
Posty: 3822
Skąd: Lubelskie
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

Pasifloro - to bardzo potrzebny temat. W imieniu wszystkich niepełnosprawnych ( choć sama nie mam tego statusu) dziękuję!!!
_________________
*...Mamy możliwość wyboru jak wykorzystać swój czas...*...MOJA HISTORIA...*
 
 
     
Jowi 
Pielęgniarka

Gigantus Bioderkus
Status: Artroskopia x 1
Wiek: 33
Dołączyła: 19 Cze 2009
Posty: 839
Skąd: Poznań
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

Szkoda, ze nie ma informacji na temat ile możemy dorobić do np renty socjalnej w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zawsze się zastanawiam jak to wygląda, a nie mam czasu poszukać :-/
_________________
.... Żaden Anioł nie szybuje samotnie......
....Twoja dłoń w mojej dłoni....bezpiecznie:)
 
 
     
Bonia 

Gigantus Bioderkus
Status: Osteo. + Osteo. Ganza
Dołączyła: 30 Cze 2009
Posty: 1221
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009   

Do renty socjalnej można dorobić,ale tylko do granicy 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Ostatnie ogłoszenie przez Prezesa GUS dla celów emertalnych tj od 1 września 2009r do 30 listopada 2009r przychód do 924,50 zł.A za przychód uważa się nie tylko wynagrodzenia za pracę. Czy z tytułu umowy zlecenia, ale również pobranych zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych.

Świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych. Zasiłków i dodatków wyrównawczych oraz wynagrodzenia za czas nie zdolności do pracy. Po przekroczeniu progu 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłatę renty ZUS musi zawiesić.
_________________
Żyj tak by jak najwięcej dać z siebie innym
 
 
     
Audrey 
Ta z ava to ja!:)

Popularus Bioderkus
Status: Osteo. Ganza x 1
Wiek: 29
Dołączyła: 23 Cze 2009
Posty: 51
Wysłany: Pon 09 Lis, 2009   

hmm podejrzewam, że mój pracodawca nie ma statusu zakładu pracy chronionej
W każdym razie dzięki za odpowiedź :hug:
 
     
Libra 

Bioderkus!!!Status: Endo x 1
Wiek: 46
Dołączyła: 13 Paź 2009
Posty: 210
Wysłany: Pon 09 Lis, 2009   

Sytuacja pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności nie odbiega jakos zasadniczo od sytuacji zwyczajnego pracownika. Niewiele jest przywilejów. Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności:
- nie może być zatrudniany w wymiarze pracy większym, niż 40 gdzin tygodniowo,
- nie może pracować w nocy, za wyjątkiem prac, które właśnie na tym polegają (stróż itp.),
- nie może pracować w godzinach nadliczbowych, chyba, że sam zgłosi taki wniosek. Tylko tu mała dygresja- nawet, gdy pracownik taki wniosek zgłosi, pracodawca nie może mu pozwolić na nadgodziny do czasu uzyskania zgody lekarza. Koszty uzyskania takiej zgody ponosi pracodawca,
-pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności może sobie w ciagu dnia pracy wyjść i 15 minut poćwiczyć, powdychać powietrze itp.....jest to przerwa niezależna od tych ustalonych przez zakład i jest ona zaliczana do czasu pracy.

W przypadku lekkiej niepełnosprawności raczej nie ma znaczenia, czy pracujemy w zakładzie pracy chronionej, czy nie. Tak zasadniczo, to status zakładu nie jest ważny dla samego pracownika (nawet zwyczajny zakład, zatrudniając osobę niepełnosprawną, powinien powiadomić o tym PIP i zapewnić tej osobie odpowiednie warunki).

Na marginesie:....
Po endo, czy innych operacjach bioder w powiązaniu ze schorzeniami zasadniczymi, dla celów rentowych (ZUS) często, o ile ktoś ma "szczęście", jest wydawane orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy (stara III grupa). Dla odmiany (mówię z własnego doświadczenia), Powiatowe Ośrodki d/s Orzekania o Niepełnosprawności mają jakieś swoje inne prawa, dzięki którym ta sama osoba zaliczana jest do znacznego (w moim przypadku), bądz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Mój mózg pewnie nigdy tego nie pojmie, ale tak jest ;-) .
Warto więc udać się po ocenę do tych dwóch placówek. Papier od powiatowego ośrodka ma taką samą wagę na rynku pracy, jak ten z ZUS.
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 10 Lis, 2009   

Libra, tak na marginesie tryb pracy dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności wyjaśniłam w pierwszym poście, a wg regulaminu nie powielamy postów. Proszę o poprawę swojego postu a na przyszłość proszę pamiętać

Moderator Pasiflora
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Nie 03 Sty, 2010   

Prostsza procedura zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym


Pracodawcy z rynku otwartego, którzy będą chcieli zatrudnić osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, nie będą musieli uzyskiwać pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy na temat przystosowania stanowiska pracy dla tej osoby.

Tak wynika z projektu nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przygotowanego przez sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie zaproponowali, aby PIP kontrolowała dostosowanie stanowisk już po zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością.

Zdaniem posłów Platformy Obywatelskiej konieczność uzyskania opinii inspektorów zniechęca firmy do oferowania miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością. Poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, potwierdza, że niejednokrotnie docierały do niego sygnały, iż ten obowiązek formalny jest istotną przeszkodą w zwiększeniu wskaźnika zatrudnienia wśród osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym na otwartym rynku pracy.

Przeciwko projektowi komisji opowiedzieli się posłowie klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy. Według ich opinii, taka zmiana przepisów może pogorszyć warunki pracy osób z niepełnosprawnością.

Pomimo sprzeciwu posłów opozycyjnych, projekt został skierowany do drugiego czytania już na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Ma duże szanse na uchwalenie. Zawarte w nim propozycje popierają również reprezentanci strony społecznej – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.


źródło:http://www.niepelnosprawni.pl
Data opublikowania dokumentu: 2009-12-18, 11.07
 
     
dorotabeata 
2016r., 2017r.
Maximus Bioderkus
Status: Endo x 2
Wiek: 59
Dołączyła: 21 Cze 2014
Posty: 457
Skąd: lubuskie
Wysłany: Nie 05 Paź, 2014   Zakład pracy chronionej

Mam orzeczenie z d. 26.07.2013r. , czyli ponad rok:
stopień niepełnosprawności - umiarkowany
wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia - w warunkach pracy chronionej

Pracuję w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela bibliotekarza.
Trzy dni temu dyrektor Zespołu Oświaty w Gminie dopatrzył się, że "zakład pracy chronionej" i spanikował. Szuka porady u prawnika, czy taka osoba jak ja może pracować w szkole.
Wiem, że można pracować z orzeczeniem umiarkowanym w normalnym zakładzie pracy, gdy stanowisko pracy jest dostosowane do danej osoby.
Moja szkolna dyrekcja wyśle mnie do lekarza medycyny pracy. Nie wiedzą co ze mną zrobić.
Mogę powiedzieć, że prawie nie chodzę. W domu o kulach, do pracy i z pracy samochodem, tylko chodzę w pracy - na parterze.
Operację mam za 3 lata, ale po napisaniu prośby o przyśpieszenie może będzie 1,5 - 2 lata.
Cały czas rehabilituję się u prof. Świderskiego i bywa różnie, nie mam ciągłego bólu, ale się pojawia często. Od początku września pogorszyło mi się.
Czy ktoś był w takiej sytuacji?
Czy złożyć wniosek jeszcze raz, żeby nie było adnotacji "zakład pracy chronionej" niby ze względu na nową kartę parkingową?
Nie było planów redukcji etatów i nikt nie chce się mnie pozbyć, ale przepisy....

Odpowiadam sama sobie. Może się komuś przyda.

Dostałam skierowanie do lekarza medycyny pracy z zapytaniem, czy na obecnym stanowisku pracy mogę pozostać. Miałam zaświadczenie od ortopedy, że nie ma przeciwwskazań do do pracy dla mnie jako nauczyciela i bibliotekarza. Na tym zaświadczeniu oparł się lekarz med. pracy i dostałam na dwa lata, że mogę pracować. Ale myślał nad tym wyjątkowo długo. :!:
Byłam trochę pomiędzy (prawie na wylocie) i nerwy w strzępach.

Wnioski:
Trzeba dokładnie przemyśleć za i przeciw przedstawianie zaświadczenia o niepełnosprawności w zakładzie pracy, bo konsekwencje mogą być nieprzewidywalne.

Z drugiej strony moja dyrekcja po kilkunastu latach dowiedziała się, że mam poważne problemy ze zdrowiem i pewnie nie będzie mnie już tak "ganiać" po szkole. Do tej pory moja niechęć do wyjść, wyjazdów i chodzenie gdzieś tam po szkole była była odbierana jako wygodnictwo i lenistwo.
_________________
Beata8
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Nie 01 Mar, 2015   

Wyczytane w necie:
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy pracodawca, który nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, obowiązany jest dokonać, w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na fundusz w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika.
Zakres niezbędnych czynności przystosowawczych określa art. 14 ustawy, zgodnie, z którym pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Nie ma jednak takiego obowiązku wobec pracownika, który naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub pozostawał w stanie nietrzeźwości, jeżeli okoliczności te stanowiły wyłączną przyczynę wypadku przy pracy (ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy a nie na pracowniku). Terminem do dokonania wspominanych czynności jest termin 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez pracownika gotowości przystąpienia do pracy, które powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania go za osobę niepełnosprawną.
Reasumując, pracodawca ma obowiązek dokonania wpłaty wyłącznie w przypadku łącznego zaistnienia następujących okoliczności:
• pracownik ulega wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej, uniemożliwiającym podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku pracy,
• pracownik zostaje uznany za osobę niepełnosprawną,
• pracownik zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie miesiąca od dnia uznania go za osobę niepełnosprawną,
• pracodawca nie wydziela ani nie organizuje temu pracownikowi odpowiedniego stanowiska pracy z odpowiednim zapleczem socjalnym lub czyni to z przekroczeniem 3 - miesięcznego terminu od dnia zgłoszenia przez pracownika osobę gotowości przystąpienia do pracy,
• następuje rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy (niezależnie od tego, która ze stron tego stosunku była inicjatorem jego rozwiązania).
Pracodawca zobowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w art. 23 ustawy, składa zarządowi funduszu deklarację DEK-W w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został rozwiązany stosunek pracy z pracownikiem.

Ponad to wszystkie przywileje dla zakładów pracy chronionej można wyczytać tutaj: http://idn.org.pl/sonnszz/zpch.htm
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.