Forum Bioderko Strona Główna


 
   
 
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Renta socjalna
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Sro 01 Lip, 2009   Renta socjalna

Uprawnieni do renty socjalnej

Renta socjalna jest świadczeniem, którego przyznanie jest uzależnione od zamieszkania osoby uprawnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do tej renty przysługuje:

* osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
o zezwolenia na osiedlenie się,
o zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
o zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), a więc m.in. w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasadniającymi ich zamieszkanie na terytorium RP,
o zgody na pobyt tolerowany,
o w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
* są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zezwolenie na pobyt,

jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

* jest pełnoletnia oraz
* jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
o przed ukończeniem 18. roku życia albo
o w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo
o w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 z późn. zm.). W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po dniu 30.09.2003 r., stanowi także:

* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
* orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów oraz
* orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Przykład

W dniu 18 maja 2006 r. wniosek o rentę socjalną złożył 18-letni Paweł J. Wnioskodawca do wniosku dołączył orzeczenie wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z dnia 10 września 2003 r., z którego wynika, że został uznany za niepełnosprawnego w stopniu znacznym, a niepełnosprawność ma charakter stały. Orzeczenie to daje podstawę do przyznania renty socjalnej.

Renta może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:

* ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
* pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
* jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności,
* ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną Zakładu lub przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
* jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych lub - jako współwłaściciel - ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Jak wcześniej wspomniano, renta socjalna nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże od tej zasady istnieje wyjątek. Dotyczy on osoby, która:

* ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tzw. renty uczniowskiej oraz
* ma ustalone prawo do renty rodzinnej, przy czym wysokość renty rodzinnej jest niższa lub równa 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

jeśli osoba ta pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane.

Organ rentowy, rozpatrując uprawnienia do renty socjalnej na wniosek takiej osoby, będzie opierał się na orzeczeniu stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do renty. Renta socjalna zostanie przyznana, o ile spełnione zostały warunki do renty socjalnej określone w art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej.

Osoba, która była uprawniona do renty socjalnej i której prawo do tej renty ustało w związku z osadzeniem w areszcie wskutek tymczasowego aresztowania lub w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawienia wolności, może zgłosić wniosek o przyznanie renty socjalnej w wysokości 50% kwoty tej renty.

W tym przypadku renta przysługuje tylko takiej osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

* jest osobą samotnie gospodarującą,
* nie posiada innego przychodu,
* nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej,
* jest właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) albo przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu albo jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz

zobowiąże się pisemnie, że z kwoty tej renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu tym (domu) nie przebywają inne osoby.
Do góry
Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o rentę socjalną jest jednocześnie uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do obydwu tych świadczeń. Tym samym osobie uprawnionej do renty socjalnej zostanie przyznana renta rodzinna, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku jednak, gdy łączna wysokość tych dwóch świadczeń przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty.

Renta socjalna jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak więc z kwoty renty odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty renty mogą być także potrącane inne należności wskazane w art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej, np. kwoty nienależnie pobranych świadczeń, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych czy też na pokrycie należności innych niż alimentacyjne.

Najniższe emerytury i renty
Do góry
Zawieszenie prawa do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj. z tytułu:

* pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
* pracy nakładczej,
* pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
* wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
* wykonywania pracy na podstawie:
o umowy zlecenia,
o umowy agencyjnej,
o innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
o umowy o dzieło,

jeżeli umowę taką uprawniony do renty socjalnej zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

* prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
* wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
* odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz
* pobierania stypendium sportowego.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Za przychód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.
 
     
IRENA 
IRENA
Popularus BioderkusStatus: Endo x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 28 Gru 2009
Posty: 98
Skąd: gdzies tam
Wysłany: Wto 12 Sty, 2010   

DZIEKI ZA opis warunkow renty socjalnej..ja mam orzeczenie wydane przed 16 rokiem zycia ,moj ojciec otrzymywal na mnie dodatki jako na dziecko kalekie,potem otrzymalam orzeczenie z PCPR o umiarkowanym stopniu nieoelnosprawnosci i na podst tych orzeczen dostalam rente socjalna z OPS oraz pielegnacyjny,gdy ZUS przejal sprawy rent socjalnych orzekl czesciowa niezdolnosc i odebral mi rente...ze wzgledu na choroby i inne zyciowe sytuacje mam mniej niz 5 lat stazu pracy i teraz nie wiem czy po operacji bedzie mi przyslugiwac jakiekolwiek swiadczenie?czy jest mozliwe zeby np przywrocono mi prawo do socjalnej?mam wszytskie dokumenty,w tej chwili mam zasilek rechabilitacyjny i jesli mi sie uda bede miec go do polowy sierpnia ..jesli nie to zostane albo bez kasy albo na bezrobociu ...na pazdziernik planowany mam zabieg Ganza i martwie sie ze oboje zostaniemy bez dochodow z mezem na zime..czy mozna skladac na obie renty naraz[tzn socjalna i zwykla ?-mysle ze proba nie strzelba i pewnie zloze odpowiednie dokumenty,a moze na podstawie orzeczen z PCPR ZUS ustali mi prawo do renty..jak z tej sytuacji wyjsc zwyciesko? :roll:
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 12 Sty, 2010   

IRENA napisał/a:
czy mozna skladac na obie renty naraz
Tak można
Na resztę niestety w tej chwili ci nie udzielę odpowiedzi bo niestety nie wiem.
 
     
IRENA 
IRENA
Popularus BioderkusStatus: Endo x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 28 Gru 2009
Posty: 98
Skąd: gdzies tam
Wysłany: Sro 13 Sty, 2010   

dzieki za odp...a na reszte moze ktos inny zna odpowiedz moze mial podobnie..na razie mysle co i jak rozegrac zeby zabezpieczenie finansowe miec po operacji jaikies..a nie wiesz czy po bezrobociu jesli na zasilku pojde na operacje moge starac sie o rehabilitacyjny tak jak w pracy po chorobowym.. :roll:
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Sro 13 Sty, 2010   

Wiesz co, to chyba tak nie działa, bo dostając zasiłek dla bezrobotnych musisz podpisać , że jesteś zdolna do podjęcia pracy, a świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Tak więc rejestrując się jesteś zdolna , a żeby dostać świadczenie rehabilitacyjne musiałabyś być cały czas niezdolna.
 
     
johana4 
Popularus Bioderkus

Status: Inne operacje
Wiek: 34
Dołączyła: 23 Sty 2010
Posty: 109
Skąd: Tuszyn
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010   

A moze ktos mi odpowiedziec jak to jest: ja w tej chwili pobieram zasilek wychowawczy na mlodsze dziecko. Zasilek wygasa mi w maju, jednak ze wzgledu na to, ze pracowalam, urlop wychowawczy mam udzielony przez szefa do sierpnia 2011r. I czy moge ubiegac sie o rente socjalna skoro jestem zarejestrowana :?: Logiczne jest, ze i tak do pracy nie wroce, bo w tej chwili nie jestem w stanie jej wykonywac. Czy wnioskujac o rente powinnam wczesniej zwolnic sie u pracodawcy :?:
_________________
Jestem jaka jestem...
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010   

Tak możesz starać się o rentę, ale Twój dochód nie może przekraczać jakiejś tam granicy Chyba ponad 900 brutto, ale tego nie jestem pewna
 
     
ania3008 
ania3008
Mikrus BioderkusStatus: Endo x 1
Wiek: 48
Dołączyła: 21 Sty 2010
Posty: 20
Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010   

Mam stopień niepełnosprawności umiarkowany czy z tego tyłu należy mi się renta socjalna?Choroba wystąpiła przed 16 rokiem życia. Do kwietnia zeszłego roku miałam rentę z ZUS-u z resztą walczę do tej pory w sądzie .
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Czw 18 Lut, 2010   

Jak najbardziej równolegle można się o rentę socjalną
Jednak to, że masz orzeczoną niepełnosprawność przez Powiatowy zespół ds orzekania niepełnosprawności nie jest równoznaczne z otrzymaniem renty socjalnej. Na początku tego tematu omówiłam co trzeba spełnić, aby się o nią starać Papiery również składamy w ZUS-ie.
Dla ZUS-u orzeczenie z Powiatowego zespołu ds orzekania jest nieważne.
Potrzebny są druki :jeden wypełniasz sama a drugi wypełnia lekarz Mogę je na życzenie przesłać mailem :mrgreen:
 
     
ania3008 
ania3008
Mikrus BioderkusStatus: Endo x 1
Wiek: 48
Dołączyła: 21 Sty 2010
Posty: 20
Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010   

Jeśli można bardzo byłym prosiła o przesłanie tych druków.
I mam pytanie jeszcze jedno .Czy jeżeli lekarz biegły wystąpił o niepełnosprawność do ZUS-u (przyznał mi na stałe niepełnosprawność) czy muszę ponownie stawać przed komisją ?
Z góry bardzo dziękuję!!
 
 
     
johana4 
Popularus Bioderkus

Status: Inne operacje
Wiek: 34
Dołączyła: 23 Sty 2010
Posty: 109
Skąd: Tuszyn
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010   

pasiflora napisał/a:
Tak możesz starać się o rentę, ale Twój dochód nie może przekraczać jakiejś tam granicy Chyba ponad 900 brutto, ale tego nie jestem pewna

Pasifloro, powstaje teraz nastepne pytanie: na umowie mam kwote brutto ok.1300zl, tych pieniazkow nie otrzymuje(urlop wychowawczy) ale czy zus potraktuje ta kwote jako dochod, czy moze dochod utracony :?:

pasiflora napisał/a:
Potrzebny są druki :jeden wypełniasz sama a drugi wypełnia lekarz Mogę je na życzenie przesłać mailem

Co do drukow tez bym prosila o przeslanie na adres: johana4@poczta.onet.pl

I jeszcze jedno: zanim bede ubiegac sie o rente, musze miec orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci :?: Tez potrzebuje do tego drukow od lekarza :?:

Ja przepraszam, ze tak marudze Ci Pasifloro, ale w tych tematach jestem zielona, a moj lekarz to poprostu debil :-x i nie wiem czy cos w ogole u niego wskoram (dzis opisze wizyte u niego w mojej historii).
Buzka!!! :kiss:
_________________
Jestem jaka jestem...
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3274
Skąd: Polska
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010   

johana4 napisał/a:
I jeszcze jedno: zanim bede ubiegac sie o rente, musze miec orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci :?: Tez potrzebuje do tego drukow od lekarza :?:
Jak się ubiegasz o rentę socjalną to tam Ci orzekną stopień niepełnosprawności od razu Musisz dostać najmniej stopień umiarkowany aby otrzymywać świadczenia z tego tytułu.
Wypełnij druki te o których wspominałam powyżej i zawieź do ZUSu.
Na komisję idziemy o 2 kulach ledwo wlokąc nogami Jak jest winda to z niej korzystamy żeby nie zalecili nam sprawności
johana4 napisał/a:
Pasifloro, powstaje teraz nastepne pytanie: na umowie mam kwote brutto ok.1300zl, tych pieniazkow nie otrzymuje(urlop wychowawczy) ale czy zus potraktuje ta kwote jako dochod, czy moze dochod utracony
Z tego co ja myślę to co na umowie pisze to jedno a to co dostajesz to drugie i to się liczy
Pytaj od tego tu jesteśmy Czytałam twoją historię i ten Twój lekarz to faktycznie debil :-x


Ps. Na poczcie masz druki
 
     
johana4 
Popularus Bioderkus

Status: Inne operacje
Wiek: 34
Dołączyła: 23 Sty 2010
Posty: 109
Skąd: Tuszyn
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010   

Slicznie dziekuje i pewnie w trakcie jeszcze zasype Cie mnostwem pytan :mrgreen:
Ale na chwile obecna mozesz spac spokojnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Jestem jaka jestem...
 
     
Bonia 

Gigantus Bioderkus
Status: Osteo. + Osteo. Ganza
Dołączyła: 30 Cze 2009
Posty: 1222
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Pią 19 Lut, 2010   

Wiesz co do ZUSu żeby się starać o rente to trzeba iść z głową pod pachom żeby ją dostać. Wiem co mówię a jak jeszcze trafisz na lekarza orzecznika który ma niedorozwój mózgu. No to czeka Cię nie zła batalia. Trzymam kciuki żeby Ci się udało i tak jak radzi Pasiflora dwie kule i ledwo powłócz nogami.
_________________
Żyj tak by jak najwięcej dać z siebie innym
Ostatnio zmieniony przez pasiflora Pią 19 Lut, 2010, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010   

Bonia napisał/a:
Wiesz co do ZUSu żeby się starać o rente to trzeba iść z głową pod pachom żeby ją dostać
Nie jest aż tak źle. Tylko troszkę trzeba udawać bardziej chorego niż się jest. Ja po pierwszej osteotomii dostałam II gr. na rok. Wszystko zależy na jakiego orzecznika się trafi. Na wszelki wypadek wszystkie ruchy wykonuj bardzo ostrożnie, jak Ci sie każe schylić, to schyl sie tylko troszkę, ale nie daj sie złapać. Potrafią zrzucić kartkę na podłogę, a pacjent ochoczo ją podności i wtedy klapa na całej linii :P
_________________

 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.