Forum Bioderko Strona Główna


 
   
 
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Świadczenie rehabilitacyjne
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
  Wysłany: Sro 07 Paź, 2009   Świadczenie rehabilitacyjne

Prawo do świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

*pracownikom,
*osobom wykonującym pracę nakładczą,
*członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
*osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie *odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
*duchownym,
*osobom odbywającym służbę zastępczą.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:

*pracownikom,
*członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
*osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy *dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, jeżeli praca jest przez te osoby wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy,
*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
*osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*duchownym,
*posłom i senatorom pobierającym uposażenie - przysługuje jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom pobierającym stypendia sportowe - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
*osobom odbywającym służbę zastępczą,
*funkcjonariuszom Służby Celnej.

W razie stwierdzenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przewyższającą 6,60 zł świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego należne:

*osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz
*duchownym, będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie

nie przysługuje do czasu spłaty całości zadłużenia. Jeżeli spłata całości zadłużenia nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku albo odpowiednio od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczonemu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. W przypadku uregulowania przez ubezpieczonego całości zadłużenia po upływie 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą ulega przedawnieniu.
Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego albo urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

*za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
*w okresie urlopu bezpłatnego, lub urlopu wychowawczego,
*w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
*za cały okres świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
*za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej albo wykorzystywania okresu, na który świadczenie zostało przyznane niezgodnie z jego celem.
Świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (wypadkowego) nie przysługuje, gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres choroby,

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje ponadto w przypadku, gdy:

*wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
*ubezpieczony, będąc w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku,
*ubezpieczony odmówił bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu w celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przez swoje zachowanie uniemożliwił przeprowadzenie takiego badania.

Podstawa wymiaru i wysokość świadczenia
Świadczenie wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90. dni pobierania świadczenia, a jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego) - w wysokości 100% tego wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach 75%.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Niezbędne dokumenty
Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone:

*zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego,
*wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); wywiad zawodowy nie jest wymagany jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,
*protokół powypadkowy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
*karta wypadku przy pracy - w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
*decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.
O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS świadczenia za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

źródło:
Serwis internetowy ZUS
 
     
jola 
jola

Popularus Bioderkus
Status: Endo x 2
Wiek: 56
Dołączyła: 08 Sty 2010
Posty: 96
Skąd: mikołów
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

Przebywałam 6 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym,napisałam wniosek do Zusu o przedłużenie świadczenia wczoraj byłam na komisji lekarskiej. Pani doktor orzecznik orzekła,że jestem zdrowa i mogę iść do pracy.Oba biodra mam do wymiany,bardzo mnie bolą,ledwo chodzę,ale dla Zusu jestem zdrowa-jestem załamana. ^^" Zakład pracy niedawno mnie zwolnił a termin operacji grudzień 2011r. :cry:
_________________
17.07.2012 r.
09.06.2014 r.
 
 
     
jola 
jola

Popularus Bioderkus
Status: Endo x 2
Wiek: 56
Dołączyła: 08 Sty 2010
Posty: 96
Skąd: mikołów
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

Wczoraj od razu napisałam odwołanie
_________________
17.07.2012 r.
09.06.2014 r.
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

jola, brawo Z nimi trzeba stanowczo. Jak przegrasz ponownie , wówczas odwołaj się do sądu :-/
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

jola napisał/a:
Zakład pracy niedawno mnie zwolnił
A dlaczego świntuchy Cię zwolnili. Przecież teoretycznie po świadczeniu rehabilitacyjnym masz prawo wrócic do pracy.
_________________

 
 
     
zozo 

Gigantus BioderkusStatus: Endo x 2
Wiek: 63
Dołączyła: 11 Lip 2009
Posty: 672
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

Po 182 dniach L-4, ZUS może zgodzić się na świadczenia rehabilitacyjne, jak pacjent rokuje. Takie świadczenie nie może trwać dłużej niż 12 m-cy - długość określa orzecznik ZUS.
Co do zakładu pracy, to po 182 dniach L-4 i 3 miesiącach świadczeń rehabilitacyjnych, co daje w sumie ok. 9 m-cy, może z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę z art. 53.
 
     
Libra 

Bioderkus!!!Status: Endo x 1
Wiek: 46
Dołączyła: 13 Paź 2009
Posty: 210
Wysłany: Wto 16 Mar, 2010   

zozo napisał/a:
Co do zakładu pracy, to po 182 dniach L-4 i 3 miesiącach świadczeń rehabilitacyjnych, co daje w sumie ok. 9 m-cy, może z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę z art. 53.


Dokładnie tak. Wszystko leży w gestii zakładu pracy- może, ale nie musi.
Być może to, co napiszę teraz przyda się w przyszłości innym pracownikom, a w szczególności ich pracodawcom: Po ustaniu WSZELKICH okresów zasiłkowych istnieje MOZLIWOSC (nie koniecznosc) niepozbawiania pracownika stosunku pracy, do czasu np. decyzji organu rentowego. To jest gestia pracodawcy!
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Sro 17 Mar, 2010   

Z reguły zakład pracy zwalnia z art. 53 ( nie odzyskanie zdrowia po długotrwałej chorobie). Ja miałam 270 dni zwolnienia lekarskiego. Po tym okresie zostałam zwolniona z pracy, ale ZUS przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne dwa razy po 180 dni.
_________________

 
 
     
jola 
jola

Popularus Bioderkus
Status: Endo x 2
Wiek: 56
Dołączyła: 08 Sty 2010
Posty: 96
Skąd: mikołów
Wysłany: Sro 17 Mar, 2010   

Mnie też zwolnili z art.53.
Złożyłam też wniosek do Powiatowego Urzędu Orzekania o niepełnosprawności może z grupą będzie mi łatwiej znależć pracę.
_________________
17.07.2012 r.
09.06.2014 r.
 
 
     
Libra 

Bioderkus!!!Status: Endo x 1
Wiek: 46
Dołączyła: 13 Paź 2009
Posty: 210
Wysłany: Sro 17 Mar, 2010   

jola napisał/a:
Mnie też zwolnili z art.53.
Złożyłam też wniosek do Powiatowego Urzędu Orzekania o niepełnosprawności może z grupą będzie mi łatwiej znależć pracę.


Fakt, z reguły zwalniają....
O tym, że nie ma obowiązku zwalniania napisałam informacyjnie. Ja byłam (jak juz pisałam wyżej) w takiej sytuacji, że powyczerpywałam wszelkie możliwe okresy zasiłkowe, a od lekarza nie dostałam zdolności do pracy. Mój pracodawca był w kropce, bo nie wiedział, co robić.....zwalniać, nie zwalniać? Urlop (nawet bezpłatny) mi nie przysługiwał, bo na urlop może iść tylko pracownik ZDOLNY do pracy. Po przeglądzie wyroków sądowych okazało się, że istnieje status pracownika nieświadczącego pracy (taki w zawieszeniu, który zajmuje etat, ale pensji nie dostaje). Czyli generalnie pracodawca może zwolnić (co zwykle czyni), ale nie musi....


Jeszcze dopiszę, bo dla kogoś może być to ważne ;-) :-) .......jeżeli pracodawca zwolnił, a pracownik PO tym zwolnieniu złożył wniosek o przyznanie renty (a w "międzyczasie" nie podjął nigdzie zatrudnienia), to ten ostatni zakład jest obowiązany do wypłacenia odprawy rentowej.


I jeszcze jedna popraweczka ;-) ;-) . Ta odprawa przysługuje oczywiście pod warunkiem, że decyzja ZUS bedzie pozytywna, czyli otrzymamy świadczenie rentowe :-)
 
     
duska 

Gigantus Bioderkus
Status: Endo x 1
Wiek: 47
Dołączyła: 01 Lip 2009
Posty: 677
Skąd: Kraków
Wysłany: Wto 30 Lis, 2010   

Czy ktoś wie, czy po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego potrzeba przynieść zaświadczenie, że się jest zdolnym do pracy czy się po prostu wraca i już?
_________________
- Kapitanie! Jesteśmy otoczeni!
- Świetnie. To znaczy, że możemy atakować we wszystkich kierunkach! ;)
 
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Sro 01 Gru, 2010   

duska napisał/a:
czy po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego potrzeba przynieść zaświadczenie,

O ile się nic nie zmieniło, to pewno trzeba, tak jak i po dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ja nie miałam takiego dylematu, bo mnie na świadczeniu wywalili z pracy :(
_________________

 
 
     
Edi 
Edi

Maximus Bioderkus
Status: Endo x 1
Wiek: 47
Dołączyła: 20 Sty 2010
Posty: 369
Skąd: Wojkowice Kościelne
Wysłany: Wto 11 Sty, 2011   

22.lutego kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne, ktore miałam na 7 miesięcy ,wiem że mogą mi przyznać na kolejne 5 ;-) dajcie znać jaki druk muszę teraz wypełnić ??czy wszystko to samo co na poczatku jak ubiegałam się o świadczenie .?
_________________
Edi
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Wto 11 Sty, 2011   

Na nowo wszystko trzeba wypełniać. Możesz złożyć papiery o przyznanie renty, a ZUS albo da rentę, albo przedłuzy świadczenie. Ja tak zrobiłam.
_________________

 
 
     
aga.t. 

Gigantus Bioderkus
Status: Kapo x 1
Wiek: 42
Dołączyła: 02 Cze 2010
Posty: 1159
Skąd: Czeladź
Wysłany: Wto 11 Sty, 2011   

O ile dobrze pamiętam to jakieś 6 tygodni przed zakończeniem świadczenia składałam wniosek ten sam co za pierwszym razem. Potem wezwanie na komisję i wtedy lekarz osądzi czy przedłużają czy składać wniosek o rentę.
_________________
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie...
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.