Forum Bioderko Strona Główna


 
   
 
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Renta z tytułu niezdolności do pracy
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Sro 01 Lip, 2009   Renta z tytułu niezdolności do pracy

Wiadomości ogólne

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

* jest niezdolny do pracy,
* ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
* niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia) i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.


Pojęcie niezdolności do pracy
Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła - w znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Staż uprawniający do renty

Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

* 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
* 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
* 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
* 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
* 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej.

Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Artykułem 24 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268) został wprowadzony, z mocą od 1 października 2003 r., nowy zapis art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Art. 57 ust. 2 umożliwia przyznanie renty nawet wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w okresie późniejszym niż 18 miesięcy od ustania okresów wskazanych w ustawie. Z przepisu tego mogą skorzystać te osoby, które:

* zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
* spełniają warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
* legitymują się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Przykład 1

W maju 2007 r. z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy wystąpiła 40-letnia kobieta legitymująca się 20-letnim okresem składkowym i nieskładkowym, która po zaprzestaniu pobierania w październiku 2004 r. zasiłku dla bezrobotnych nie podjęła żadnej pracy. Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy. Została również ustalona data powstania tej niezdolności - maj 2007 r.

W związku z wprowadzoną nową regulacją, od października 2003 r. możliwe jest pozytywne załatwienie sprawy, tj. przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od ustania pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Przykład 2

W październiku 2007 r. wpłynął do oddziału ZUS wniosek w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. O rentę ubiega się mężczyzna legitymujący się ponad 26-letnim stażem (okresy składkowe i nieskładkowe), tj.:

* okres studiów od 1 października 1970 r. do 30 września 1975 r. - okres nieskładkowy,
* okres zatrudnienia od 1 grudnia 1975 r. do 31 grudnia.1991 r. - okres składkowy,
* okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych od 2 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 1992 r. - okres składkowy,
* okres prowadzenia działalności gospodarczej od 1 lipca 1992 r. do 30 października 1993 r. - okres składkowy,
* okres prowadzenia działalności gospodarczej od 1 października 1997 r. do 31 stycznia 2001 r. - okres składkowy.

Lekarz orzecznik stwierdził całkowitą niezdolność do pracy od 20 września 2007 r. W tym przypadku będzie wydana decyzja odmawiająca prawa do renty, gdyż nie został spełniony warunek udowodnienia wymaganego 5-letniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Przykład 3

Z wnioskiem o rentę wystąpiła kobieta, która zakończyła pobieranie zasiłku dla bezrobotnych z dniem 30 września 2002 r. a od 1 października 2002 r. jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Kobieta posiada ponad 20-letni okres składkowy od 1 marca 1980 r. do 30 września 2002 r. (okres zatrudnienia i pobierania zasiłku dla bezrobotnych). Lekarz orzecznik stwierdził częściową niezdolność do pracy powstałą po upływie 18 miesięcy od zaprzestania pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Organ rentowy wyda decyzję odmawiającą prawa do renty. Częściowa niezdolność do pracy nie uprawnia do zastosowania nowej regulacji art. 57 ust. 2 ustawy emerytalnej.

Rodzaje rent
Renta stała przysługuje osobie, której niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
Renta okresowa - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Z dniem 1 listopada 2005 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 169, poz. 1412), wprowadzająca zmiany w zakresie ustalania przewidywanego okresu niezdolności do pracy.
Zgodnie z tą nowelizacją niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat.

Przepisy stanowią również, że jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

Renta szkoleniowa
Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Na wniosek starosty istnieje możliwość przedłużenia tego okresu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego o dalsze 30 miesięcy.
Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Wysokość renty
Wysokości renty ustala się w następujący sposób:
1)

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
-

24% kwoty bazowej,
-

po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
-

po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
-

po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat, tzw. staż hipotetyczny,
2)

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wynosi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
3)

renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy jej wymiaru. Renta szkoleniowa nie może być niższa niż najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


Orzekanie o niezdolności do pracy

Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących:

* daty powstania niezdolności do pracy,
* trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy,
* związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
* trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji,
* celowości przekwalifikowania zawodowego.

Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Natomiast Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną. Prawo wniesienia sprzeciwu lub zgłoszenia zarzutu przysługuje wyłącznie od orzeczenia lekarza orzecznika wydanego od dnia 1 stycznia 2005 r.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, w formie decyzji organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za które uważa się miejsce stałego pobytu.

Wniosek powinien zawierać:

* imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
* datę i miejsce urodzenia,
* miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt stały,
* adres pobytu i adres do korespondencji (jeżeli są inne niż adres zamieszkania),
* numer NIP i PESEL,
* wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się osoba zainteresowana,
* podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika,
* jeżeli renta ma być przekazywana na rachunek bankowy, należy podać numer tego konta i adres banku

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:

* kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6),
* dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych,
* zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (na formularzu według wzoru określonego przez ZUS, druk ZUS Rp-7) lub legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków,
* zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
* inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS,
* ankietę wypełnioną przez pracodawcę (wywiad zawodowy).

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31 grudnia 1998 r. oraz potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, zostały złożone przy wniosku o ustalenie kapitału początkowego, nie należy dokumentów tych dołączać do wniosku o rentę, nawet gdyby dokumenty te zostały zwrócone wnioskodawcy. We wniosku o rentę należy podać, że dokumenty te zostały dołączone do wniosku o kapitał początkowy, podając jednocześnie numer sprawy kapitału początkowego.
 
     
Kreskaa 
Mikrus BioderkusStatus: Endo + Inne operacje
Wiek: 55
Dołączyła: 15 Lip 2009
Posty: 18
Skąd: Lubuskie
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2009   

Czesc:) Mam pytanie....czy ktoras z Was ,bedąc już po zabiegu wszczepienia endoprotezy ma rentę?Niedlugo wracam do pracy...po roku wolnego(zwolnienie potem swiadczenie rehabilitacyjne)Operację maiałam 11 mies. temu.Teraz nachodza mnie wątpliwosci czy dobrze robię.Jest to praca siedzaca,fizyczna.Może mogłam złożyc wniosek o rentę? Czy przysluguje mi renta przy takim schorzeniu i takiej operacji? Może ktoś ma doświdczenia w temacie.Pozdrawiam :)
_________________
Kreskaa
 
 
     
Jowi 
Pielęgniarka

Gigantus Bioderkus
Status: Artroskopia x 1
Wiek: 32
Dołączyła: 19 Cze 2009
Posty: 835
Skąd: Poznań
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2009   

niestety czasem jest tak, że jak już człowiek przeszedł operację, tzn., że jest już zdrowy, bo przecież po to miał zabieg.....i nawet nie należny mu się zasiłek pielęgnacyjny, a już nie wspomnę o rencie, co jest śmieszne:/ Chyba trzeba w takiej sytuacji popaść w nałóg alkoholowy, bo w tej kwestii renta niemal że murowana:/paranoja
_________________
.... Żaden Anioł nie szybuje samotnie......
....Twoja dłoń w mojej dłoni....bezpiecznie:)
 
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2009   

Jeżeli masz przepracowane 5 lat w ciagu ostatnich 10 lat to masz prawo starać się o rentę. Na komisję idzie się o 2 kulach i tylko się marudzi Spróbuj Kto nie spróbuje ten się nie przekona. Też właśnie jestem w trakcie zbierania papierów.
 
     
Jowi 
Pielęgniarka

Gigantus Bioderkus
Status: Artroskopia x 1
Wiek: 32
Dołączyła: 19 Cze 2009
Posty: 835
Skąd: Poznań
Wysłany: Wto 01 Wrz, 2009   

A jak jeszcze do tego jak zrobi Ci się słabo na takiej komisji i nagle będziesz blada renta murowana:)
_________________
.... Żaden Anioł nie szybuje samotnie......
....Twoja dłoń w mojej dłoni....bezpiecznie:)
 
 
     
agataz 
agataz
Mikrus Bioderkus
Status: Przed
Wiek: 53
Dołączyła: 15 Lis 2009
Posty: 2
Wysłany: Nie 15 Lis, 2009   jakie papiery do renty?

witam serdecznie
jestem tutaj 'NOWA' Dopiero się zarejestrowałam. Miałam operację 40 lat temu (dysplazja stawu biodrowego). Do tej pory było dobrze, ale czuję, że coś zaczyna się dziać :-( .
Nigdy nie miałam żadnych świadczeń, a ponieważ prowadzę dział. gosp. zawsze (ponad 20 lat!!!) płaciłam i płacę do tej pory ZUS. Może już starczy? Jakie dokumenty zbierać o ubieganie się o rentę? Dadam tylko, że mam dokumenty ze szpitala z 1969 roku i to niekompletne.
Proszę o radę i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :-)
_________________
agataz
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Nie 15 Lis, 2009   

agataz, musisz udać się po wniosek do ZUSu Potem uzbierać wszystkie dokumenty wraz z orzeczeniem lekarza o stanie zdrowia, a następnie czekać cierpliwie, aż Cię wezwą i może się uda.
 
     
agataz 
agataz
Mikrus Bioderkus
Status: Przed
Wiek: 53
Dołączyła: 15 Lis 2009
Posty: 2
Wysłany: Pon 16 Lis, 2009   

dziękuję za odpowiedz
dziś rano dzwoniłam do Anina ,mam wizytę u prof.Czubaka
na 22 grudnia-usg będę miała zrobione na miejscu w cenie wizyty(150zł.),muszę tylko mieć ze sobą zdjęcie rtg.
zaczynam zbierać dokumenty- tak jak poradziła mi Pasiflora- i zaczynam od ZUS-u.
pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie-agataz.
_________________
agataz
 
     
biedronne 
Status: Endo x 1
Wiek: 34
Dołączyła: 15 Sie 2010
Posty: 422
Skąd: Kraków
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010   

Witam,

ja swoim bioderkiem sie zajme dopiero za jakis czas ale mam pare pytań przed.
kwestie zusu skladek itd z lekka mnie przerazaja, a wiekszosc informacji na ich stronach sa napisane strasznym jezykiem i ich nie rozumiem.
mam takie moze troche glupie pytanie - od czego zalezy wysokosc renty i czy najpierw trzeba wykorzystac zasilek chorobowy czy mozna od razu starac sie o rente? (zasilek chorobowy na chwile obecna mi nie przysluguje)

prowadze dzialalnosc gospodarcza, wiec sama oplacam skladki (teraz nie place chorobowego, bo majac ulge jeszcze przez 1,5 roku, wysokosc zasilku bylaby smiesznie niska). jednak majac w perspektywie operacje biodra i unieruchomienie na jakis czas wole sie tak sobie zorganizowac zeby miec z czego zyc przez ten czas.

i pytanie drugie - czy po operacji (na razie nastawiam sie na kapoplastyke, ale czas pokaze na czym sie skonczy) dlugo bede niezdolna do pracy (pracuje z domu przy komputerze)?
 
     
Grazyna1950 

Status: Endo + Inne operacje
Wiek: 68
Dołączyła: 12 Sty 2010
Posty: 873
Skąd: Wielkopolska
Wysłany: Nie 15 Sie, 2010   

biedronne
Obawiam się, że jednak miarodajnym źródłem informacji dotyczących składek Zus i chorobowego jest tylko ZUS. Najlepiej się dowiedzieć wszystkiego u źródła. Do otrzymywania renty daleka droga.
Jeżeli zaś pytasz jak długo będziesz niezdolna do pracy po operacji to jest bardzo indywidualna sprawa. Zakładając siedzącą pracę w domu, to chyba 1 - 2 godziny dziennie przy komputerze można bardzo szybko spędzać. Ale to moje osobiste zdanie.
_________________

 
 
     
Mijka 

Gigantus Bioderkus
Status: Endo x 1
Wiek: 68
Dołączyła: 21 Lis 2009
Posty: 761
Skąd: W-M
Wysłany: Sro 25 Sie, 2010   

lusza, jak Twoje dzisiejsze zmagania z ZUS-em :?: wróciłaś z tarczą, czy na tarczy :?:
_________________
Z zamartwianiem się lepiej poczekać. Może okazać się, że wcale nie jest potrzebne.
 
     
lusza 
Mikrus BioderkusStatus: Przed
Dołączyła: 16 Cze 2010
Posty: 5
Skąd: warm-maz
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010   

Mijka, jak najbardziej z tarczą. Dostałam orzeczenie o następującej treści: " trwale-częściowo niezdolna do pracy". Teraz pozostaje mi tylko czekać na uprawomocnienie się decyzji.
 
     
Mijka 

Gigantus Bioderkus
Status: Endo x 1
Wiek: 68
Dołączyła: 21 Lis 2009
Posty: 761
Skąd: W-M
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010   

lusza napisał/a:
" trwale-częściowo niezdolna do pracy". Teraz pozostaje mi tylko czekać na uprawomocnienie się decyzji.

:-D lusza, gratuluję, aż podskoczyłam z radości :) to znaczy masz rentę na stałe czy na jakiś okres :?:
_________________
Z zamartwianiem się lepiej poczekać. Może okazać się, że wcale nie jest potrzebne.
 
     
lusza 
Mikrus BioderkusStatus: Przed
Dołączyła: 16 Cze 2010
Posty: 5
Skąd: warm-maz
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010   

Wszystko wskazuje na to, że na stałe
 
     
pasiflora 

Galaktikus Bioderkus
Status: Endo + Kapo
Dołączyła: 27 Cze 2009
Posty: 3273
Skąd: Polska
Wysłany: Czw 26 Sie, 2010   

lusza, gratuluję :beer: :ja:
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
 
   

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Qbs. Template theme based on Unofficial modifications.